Bezpłatna pomoc prawna

Od 26 listopada 2016 roku w każdą ostatnią sobotę miesiąca

w miejscu siedziby Stowarzyszenia Sumina (Sumina ul. Rybnicka 25c – budynek OSP Sumina, tzw. niski parter) w godz. 9.00 – 12.00 prowadzi się BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ dla wszystkich chętnych. Pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego Tomasza Doleżycha.

Regulamin wraz z zakresem udzielanej pomocy zamieszczamy poniżej:

 

 

Regulamin punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.

§ 1
Regulamin określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska (dalej Stowarzyszenie).
§ 2
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
§ 3
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie nie obejmuje:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
§ 4
1. Z pomocy prawnej w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonego przez Stowarzyszenie skorzystać mogą osoby fizyczne będące mieszkańcami Powiatu Rybnickiego.
2. Chcąc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna powinna uprawdopodobnić fakt zamieszkiwania w Powiecie Rybnickim, poprzez wskazanie adresu miejsca zamieszkania.
§ 5
1. Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny, adwokat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikant radcowski lub adwokacki, działający na podstawie upoważnienia radcy prawnego lub adwokata.
2. Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
§ 6
1. Radca prawny lub adwokat udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy o świadczenie wolontariatu zawartej ze Stowarzyszeniem.
2. Umowa zawiera w szczególności:
1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
3) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) zasady zapewniania przez radcę prawnego lub adwokata zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej;
6) zasady jej rozwiązania.
§ 7
1. Radca prawny lub adwokat dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc.
2. Wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Karty nieodpłatnej pomocy prawnej przekazywane są Zarządowi Stowarzyszenia Sumina.
4. Zarząd Stowarzyszenia Sumina w oparciu o zgormadzone karty przygotowuje sprawozdanie z funkcjonowania punktu, które stanowi element sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok.
§ 8
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy