Bezpłatna pomoc prawna

Od 26 listopada 2016 roku w każdą ostatnią sobotę miesiąca

w miejscu siedziby Stowarzyszenia Sumina (Sumina ul. Rybnicka 25c – budynek OSP Sumina, tzw. niski parter) w godz. 9.00 – 12.00 prowadzi się BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ dla wszystkich chętnych. Pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego Tomasza Doleżycha.

Regulamin wraz z zakresem udzielanej pomocy zamieszczamy poniżej:

 

 

Regulamin punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.

§ 1
Regulamin określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska (dalej Stowarzyszenie).
§ 2
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
§ 3
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie nie obejmuje:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
§ 4
1. Z pomocy prawnej w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonego przez Stowarzyszenie skorzystać mogą osoby fizyczne będące mieszkańcami Powiatu Rybnickiego.
2. Chcąc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna powinna uprawdopodobnić fakt zamieszkiwania w Powiecie Rybnickim, poprzez wskazanie adresu miejsca zamieszkania.
§ 5
1. Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny, adwokat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikant radcowski lub adwokacki, działający na podstawie upoważnienia radcy prawnego lub adwokata.
2. Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
§ 6
1. Radca prawny lub adwokat udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy o świadczenie wolontariatu zawartej ze Stowarzyszeniem.
2. Umowa zawiera w szczególności:
1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
3) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) zasady zapewniania przez radcę prawnego lub adwokata zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej;
6) zasady jej rozwiązania.
§ 7
1. Radca prawny lub adwokat dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc.
2. Wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Karty nieodpłatnej pomocy prawnej przekazywane są Zarządowi Stowarzyszenia Sumina.
4. Zarząd Stowarzyszenia Sumina w oparciu o zgormadzone karty przygotowuje sprawozdanie z funkcjonowania punktu, które stanowi element sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok.
§ 8
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Opublikuj Post w social media:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy

Scroll Up
Zmień wielkość
Wysoki kontrast