Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sumina 2016

31 marca w siedzibie OSP Sumina odbyło się coroczne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, podczas którego procedowano wg poniższego porządku obrad:

 

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przywitanie przybyłych członków oraz zaproszonych gości.
3.    Wybór przewodniczącego zebrania.
4.    Wybór sekretarza zebrania.
5.    Przyjęcie poprzez głosowanie porządku posiedzenia.
6.    Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2015 r. złożonego przez Zarząd.
7.    Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 r. złożonego przez Zarząd.
8.    Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
UCHWAŁY
9.      Podjęcie Uchwały nr 1/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 r.
10.    Podjęcie Uchwały nr 2/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia w 2016 r.
11.    Podjęcie Uchwały nr 3/2016 w sprawie ustalenia wysokości składek na 2016 r.
12.    Podjęcie Uchwały nr 4/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia na 2016 r.
13.    Podjęcie Uchwały nr 5/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
14.    Sprawy bieżące. Wolne wnioski i głosy.
15.    Zakończenie posiedzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu za 2015 rok. Przyjęto także niezmienną wysokość składki członkowskiej. Walne Zgromadzenie postanowiło także o planie pracy Komisji Rewizyjnej oraz o planie finansowym i planie działań na rok 2016.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy