Spotkanie kandydatów na strażników ekologicznych

Spotkanie kandydatów na strażników społecznej straży ekologicznej w siedzibie Nadleśnictwa Rybnik, dnia 1 lipca 2010 roku.

  1. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14. Wzięło w nim udział ok. 20 osób.
  2. Spotkanie rozpoczął gospodarz nadleśniczy mgr inż. J.Fidyk. Powitał przybyłych gości oraz przedstawił pracowników nadleśnictwa obecnych na spotkaniu.
  3. Następnie głos zabrał Adam Wawoczny, prezes Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. Omówił dotychczasową działalność proekologiczną podejmowaną przez Stowarzyszenie oraz osiągnięcia uzyskane na tym polu. Prezes Wawoczny przedstawił genezę powstania Społecznej Straży Ekologicznej oraz kolejne etapy tworzenia tej formacji.
  4. Następnie głos zabrał przedstawiciel Straży Leśnej. Przedstawił on w swoim wystąpieniu problem zaśmiecania lasów, skalę zjawiska oraz działania podejmowane przez strażników w celu zapobiegania temu zjawisku. Omówił także środki zapobiegawcze stosowane przez strażników. Zwrócił również uwagę na duże zróżnicowanie pod względem społecznym, ludzi, którzy zaśmiecają lasy.
  5. Zainteresowaniem kandydatów na strażników cieszyły się taki kwestie jak: techniczne możliwości utrwalania naruszeń równowagi ekologicznej, zakres i formy współpracy strażników straży społecznej i straży leśnej itp.
  6. Podjęto dyskusję dotyczącą formy raportu z patrolu społecznej straży ekologicznej i jego wykorzystania jako środka dowodowego w ewentualnym postępowaniu wdrożonym przez odpowiednie służby. Zostały wniesione wagi o konieczności doprecyzowania i dodania klauzuli wyrażającej zgodę autora raportu na jego udział i zaangażowanie w ewentualnym postępowaniu mandatowym bądź sądowym.
  7. Nadleśniczy mgr inż. J. Fidyk zwrócił uwagę na konieczność przyswojenia przez strażników społecznej straży wiedzy z zakresu podziału administracyjnego nadleśnictwa, zasięgu poszczególnych leśnictw oraz osób za nie odpowiedzialnych. Informacje te, wraz z nr kontaktowymi do leśniczych powinny zostać uwzględnione w kompendium strażnika społecznej straży ekologicznej.
  8. Poruszona została kwestia możliwości wjazdu do lasów samochodem przez strażników społecznej straży ekologicznej. Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem nadleśniczych.
  9. Spotkanie zakończyło się o 15.40.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy