Powołano Straż Ekologiczną

Dnia 26 kwietnia br. w sali OSP Sumina odbyło się kolejne w tym roku, spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. W spotkaniu brali również udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Koordynator Stowarzyszenia.
Owocem spotkania było podjęcie przez Zarząd uchwały, w sprawie powołania do życia Społecznej Straży Ekologicznej
oraz nadaniu jej regulaminu organizacyjnego. Realizacja tego nowatorskiego pomysłu nie tylko w skali województwa, ale również kraju, spowoduje na pewno wzrost zainteresowania sprawami ekologii i czystego środowiska, które jest przecież naszym dobrem wspólnym.
Poniżej publikujemy Regulamin.
Wkrótce zostanie ogłoszony nabór do SSE (Społecznej Straży Ekologicznej).

Koordynator
Stowarzyszenia Sumina

Regulamin Społecznej Straży Ekologicznej powołanej przy Stowarzyszeniu Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.

I. Przepisy ogólne:
§1
Społeczna Straż Ekologiczna jest podmiotem powołanym przez Stowarzyszenie Sumina na Rzecz odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w oparciu o przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz Regulaminu Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.
§2
Społeczna Straż Ekologiczna jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska i jako taka, podlega Zarządowi Stowarzyszenia.
§3
Obszarem działania Społecznej Straży Ekologicznej jest obszar województwa śląskiego.

II. Zadania Społecznej Straży Ekologicznej:
§4
1.Do zadań Społecznej Straży Ekologicznej należą:
a) Ochrona środowiska naturalnego stanowiącego wspólne dobro mieszkańców regionu.
b) Organizowanie wespół ze Stowarzyszeniem Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska oraz innymi instytucjami, których statutowym celem jest działalność proekologiczna, przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do mieszkańców regionu, upowszechniających i propagujących postawy poszanowania przyrody, a także działań zmierzających do naprawy zniszczeń powstałych w wyniku dewastacyjnej gospodarki człowieka.
c) Działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu nowych zniszczeń w przyrodzie, w tym:
aa)  Działania nagłaśniające o próbach naruszania równowagi ekologicznej na obszarze działania Straży.
ab) Stały monitoring obszarów, na których działa Straż pod kątem naruszeń równowagi ekologicznej.
d) Szeroko rozumiana współpraca z jednostkami porządkowymi: Strażą Gminną, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Strażą Rybacką, Strażą Leśną, Policją w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody, o odpadach, prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także aktów miejscowych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
e) Informowanie odpowiednich organów i służb o powstałych naruszeniach równowagi ekologicznej i powstałych w związku z tym szkodach.
2. Zakres współpracy z instytucjami wymienionymi w pkt.b) zostanie określony w odrębnym porozumieniu, zawartym pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska a tymi instytucjami.
3. Działalność Społecznej Straży Ekologicznej zasadniczo jest działalnością bez kosztową. W razie zaistnienia potrzeby ponoszenia wydatków, będą one obciążały Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.
4. Nadzór nad działalnością Społecznej Straży Ekologicznej i wykonywanie przez nią zadań, sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.

III. Organizacja Społecznej Straży Ekologicznej.

§5

1.Społeczną Straż Ekologiczną tworzą Strażnicy Społecznej Straży Ekologicznej.
2. Strażnikiem może zostać każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) ukończył 16 rok życia,
b) przedłożył odpowiednią zgodę opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) i swoje oświadczenie,
c) zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
d) wykazał się znajomością podstawowych przepisów porządkowych oraz ustawy o ochronie przyrody.
3. Strażnik posługuje się legitymacją Społecznej Straży Ekologicznej wydawaną przez organ reprezentacji Stowarzyszenia.
3.Strażnicy wykonują swoją funkcję społecznie.
4.Patrole Społecznej Straży Ekologicznej liczą co najmniej dwie osoby.
5.Patrole odbywają się wg ustalonego harmonogramu.
6.Patrole Społecznej Straży Ekologicznej w razie napotkania przejawów naruszania równowagi ekologicznej, zobowiązane są do:
a) Przedstawienia się i okazania legitymacji strażnika Społecznej Straży Ekologicznej
b) Zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie.
c) W razie napotkania na zachowanie agresywne, członkowie Straży zobowiązani są wycofać się i poinformować właściwe jednostki o zajściu, podając: czas zajścia, miejsce, rodzaj naruszenia równowagi ekologicznej, informacje mogące przyczynić się do ukarania sprawcy naruszenia takie jak numer rejestracyjny pojazdu, kierunek w którym udał się sprawca, ewentualnie rysopis.
7.Strażnicy przy wykonywaniu czynności, obowiązani są zachować spokój, a także postępować w sposób kulturalny.

IV. Obowiązki organu nadzorczego.
§6
1. Ustalanie planów i harmonogramów działań Społecznej Straży Ekologicznej.
2. Wyznaczanie zadań dla strażników.
3. Kontrolowanie realizacji zleconych zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania.
4. Organizowanie w porozumieniu z instytucjami wymienionymi w § 4 pkt.b) wspólnych akcji mających na celu zapobieganie wykroczeniom przeciwko przepisom prawa.
5. Współdziałanie z instytucjami wymienionymi w § 4 pkt.b) w zakresie organizowania szkoleń, pogadanek, wykładów itp. dla strażników, młodzieży szkolnej i dorosłych.
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Społecznej Straży Ekologicznej i ich przekazywanie organom, które z mocy prawa sprawują nadzór nad działalnością Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.

Opublikuj Post w social media:

Zobacz najnowsze aktualności

Partnerzy